برق یکی از مهمترین ارکان مرکز داده می باشد و با توجه به وابستگی تمامی ارکان یک مرکز داده به نیروی برق و همچنین ایمنی مرکز داده ،اجرای درست ان بسیار مهم می باشد.

این شرکت با به کار گیری مهندسین به نام برق و با توجه به سابقه ی طولانی در این عرصه امادگی انجام تمامی پروژه های برقی را با رعایت استاندارهای لازم را دارا می باشد.

DCP