با توجه به حجم بالای تبادل اطلاعات در سطح کشور این شرکت اقدام به ایجاد بستری ارتباطی جهت برقراری ارتباط با سرویس دهندگان داخلی نموده و با این روش امکان اتصال کاربران شبکه را به اینگونه سرویس دهندگان میسر ساخته است. با ایجاد یک بستر وسیع IP در سطح کشور با گستردگی در مراکز کلیه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی کلیه شهرها به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی ( ATM،TDM )، شرکت فناوران طلوع شبکه سرویسی بنام ” اینترانت” به متقاضیان ارائه می دهد که در این سرویس IP آدرس های Private در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده توسط شرکت مخابرات ایران تخصیص داده می شود.
با اتصال به شبکه اینترانت کشوری از امکانات ذیل بهره مند خواهید شد:

بهره گیری از کلیه Web Hostها و سرویس دهنده های داخلی

تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمان ها و شرکت ها در سطح کشور، مانند سیستم های اتوماسین اداری

تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه متقاضیان و ارائه سرویس های داخلی E-Mail, Web, FTP, Messaging و …. برای سازمان ها و شرکت ها

سرویس ارتباط با اینترانت از طریق ADSL:

با استفاده از این سرویس کلیه متقاضیان می توانند با ایجاد یک شبکه VPN از طریق ADSL با هزینه ای اولیه کمتر از سرویس اینترانت بر روی بستر DSL به کلیه سرویس دهنده های داخلی متصل و با قابلیت تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور،مانند سیستم های اتوماسیون اداری نسبت به ارائه سرویس های داخلی E-mail ، Web ،FTP و … برای سازمانها و شرکتها اقدام نمایند.

IMG17543465