• نصب و راه اندازی رادیوهای WIFI، ماکروویو و..
  • مشاوره، امکان سنجی و برقراری ارتباط رادیویی بین دو یا چند نقطه (چند شعبه)
  • مشاوره، طراحی و اجرای دکل های مخابراتی (مهاری و خودایستا)
  • نگهداری و پشتیبانی از ارتباطات رادیویی، سازه های دکل و …۸۱۹۸۶۱۵۳-۷۰۵۶۱۷۱۶