• آموزش در حوزه ی تخصصی فناوری اطلاعات(شبکه،دیتاسنتر و …)
  • آموزش های الکترونیکی در حوزه های مدیریتی مورد نیاز سازمان ها(ITTL ،LSMS و …)
  • آموزش الکترونیکی ویژه و درخواستی به سازمان ها
  • برقراری عدالت آموزشی بین پرسنل سازمان ها در کل کشور
  • امکان تدوین دروس تخصصی توسط اساتید شما
  • یادگیری مستمر و هوشمند
  • اعطای گواهینامه آموزشی معتبر

۴۸۰۸۵۴-plenty-of-innovation-in-elearning-despite-reported-slowdown